Har du koll på ditt företags affärsmodell?

Definition enligt Wikipedia: en affärsmodell eller företagsmodell, engelska business model, är i företagsekonomi en teoretisk beskrivning av hur ett företag, eller en affärsverksamhet, är tänkt att fungera. Det är ett konceptuellt verktyg som innehåller en uppsättning komponenter och beskriver deras inbördes relationer på ett sådant sätt att affärslogiken för en viss verksamhet konkret kan beskrivas. Den omfattar delar såsom en intäktsmodell som beskriver hur intäkter kommer in, en produktionsmodell som beskriver hur varor och tjänster produceras, och en leveransmodell som beskriver hur varor eller tjänster kommer kunden tillgodo.

För att öka förståelsen för helheten och hur allt hänger ihop ur ett företagsperspektiv brukar jag genomföra en workshop enligt Osterwalder´s Business Model Canvas. Modellen beskriver på ett enkelt sätt vilken kundnytta som levereras till olika kundgrupper genom ett antal kanaler. Modellen beskriver även hur kundrelationer upprätthålls. För att kunna göra detta så behöver man genomföra ett antal nyckelaktiviteter med nyckelresurser samt viktiga partners. Allt detta utmynnar även i en intäkts/kostnadsanalys. Det kanske inte blev så tydligt så titta på filmen istället som är 2,19 minuter lång.

Om du inte redan gjort det, gör det NU! Ta fram en Business Model Canvas för ditt företag.